Inšpekcie veľkých valivých ložísk

Kontrola a údržba vášho otočného ložiska

Všeobecný stav ložiska

Človek kontrolujúci lodnú skrutku

Hodnotenie celkového stavu ložiska je prvým krokom a základným stavebným kameňom inšpekcie.

Kontrolujeme a vyhodnocujeme: inštalačnú situáciu / vonkajšie obrysy, tesnenia, systém mazania / stav mazania, správanie pri otáčaní / hlučnosť chodu, stupeň znečistenia.

Hodnotenie opotrebovania

Grafické znázornenie kontroly limitov opotrebovania na otočnom ložisku

Otočné ložiská sú výrobky  podliehajúce opotrebovaniu čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti. V dôsledku toho sa musia pravidelne kontrolovať. Špecifikované limity opotrebovania by nemali byť prekročené. Používame meracie metódy špecifické pre konkrétnu aplikáciu. História výsledkov kontrol udáva trend správania, ktorý sa zohľadňuje v koncepcii údržby a manažmente náhradných dielov.

Naše metódy v skratke: Meranie pohybu (meranie klopnej vôle), meranie spúšťania, meranie zubov ozubeného kolesa.

Dodatočné hodnotenia ozubenia: osadenie, bočná vôľa zubov, pastorok, kontrola trhlín.

Testovanie maziva

Mazanie otočného ložiska.

Dôležitou súčasťou kontroly ložísk sú aj analýzy mazív. Výsledky analýzy poskytujú informácie o stave maziva a akomkoľvek opotrebovaní systému obežnej dráhy.

Ponúkame: odoberanie vzoriek maziva v namontovanom stave, súpravy na odber vzoriek maziva, analýza tukov a olejov, vyhodnotenie predložených vzoriek mazív, hodnotenie použitých mazív vrátane testov kompatibility, príprava koncepcií údržby.

Skrutky

Muž uťahuje skrutky na otočnom ložisku

Skrutkový spoj má zásadný význam pre prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť otočného ložiska. Kvôli stratám predpätia je potrebné skrutky pravidelne doťahovať. Ak stav skrutiek nie je dokonalý, je potrebné ich vymeniť. Radi vám pomôžeme s výmenou skrutiek.

Zabezpečíme vám podporu pri: kontrole dostatočného predpätia skrutiek, výmene skrutiek, kompletnom servise, vrátane upínacieho náradia

Výmena tesnenia

Výmena tesnenia

Tesnenia chránia systém obežných dráh pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ako je prach a voda, a udržiavajú mazivo v systéme obežných dráh ložiska. Preto sa musia pravidelne kontrolovať a v prípade poškodenia vymeniť.

Náš balík služieb: Odstránenie starých tesnení, vyčistenie a odmastenie tesniaceho sedla, odborná inštalácia a montáž nového tesnenia.

Údržba

Muž v pracovnom odeve pohybuje otočným ložiskom

Pravidelná údržba minimalizuje opotrebovanie a maximalizuje životnosť vášho ložiska. Podľa výsledkov odporúčame individuálne okamžité opatrenia a vypracujeme konkrétne plány údržby.

Opatrenia v skratke: premazanie prevádzkovaného systému a ozubenia, výmena tesnenia, kontrola upevňovacích skrutiek ložísk.

Ďalšie servisné služby