Compliance

Compliance: thyssenkrupp rothe erde

Otázka postoja

Compliance oddelenie – to je pre nás centrálny stavebný prvok dobrého vedenia podniku. To znamená oveľa viac, než len dodržiavanie práva a zákona. Compliance oddelenie je pre nás otázkou postoja. To sa týka nás všetkých v spol. thyssenkrupp rothe erde. Každý deň. Všade.

Hodnoty ako spoľahlivosť, úprimnosť, vierohodnosť a integrita nie sú pre nás len prázdne slová, ale sú súčasťou celej firemnej DNA. Pritom táto požiadavka platila už pri vývoji našich strategických opatrení oddelenia vnútornej kontroly a musia byť zo strany všetkých zamestnancov rešpektované a konzekventne praktizované v živote ako kultúra hodnôt – najmä zo strany našich manažérov.

Písomný kódex hodnôt je podstatnou súčasťou našej kultúry hodnôt. V koncepcii koncernu thyssenkrupp rothe erde je zakotvená táto vzájomná spolupráca orientovaná na hodnoty.

Toto jednoznačné priznanie je doplnené etickým kódexom správania a rôznymi smernicami koncernu, a to najmä z oblasti boja proti korupcii a kartelového práva.

Nahlásenie prípadu

Oznámenie udalosti

Seriózne informácie nám pomôžu predísť previneniam už v rannom štádiu a znížiť škody našej spoločnosti, našich zamestnancov a našich obchodných partnerov. Preto ponúkame možnosť nadviazať kontakt prostredníctvom viacerých kanálov – na želanie aj anonymne – s cieľom, nahlásiť previnenia v oblasti kartelového práva, korupcie a prania špinavých peňazí. Možnosť poskytnúť informácie je dostupná všetkým zamestnancom thyssenkrupp, ale ja zákazníkom, dodávateľom a ďalšími tretím stranám.

Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde a úsek Corporate Function Compliance chránia záujmy oznamovateľov a to nielen zriadením tohto systému chráneného oznamovateľa. Chránia vás aj prísľubom, že s prichádzajúcimi informáciami budú zaobchádzať dôverne a podľa najlepšieho vedomia budú konajúceho oznamovateľa chrániť všetkými dostupnými prostriedkami pred prípadnými nevýhodami vyplývajúcimi z oznámenia.

V rámci objasnenia informácií máme na zreteli aj chránené záujmy osôb dotknutých oznámením udalosti. Upozorňujeme vás, že podozrenia a obvinenia vznesené voči nejakej osobe, môžu mať pre túto osobu vážne následky. Preto vás nabádame k tomu, aby ste systém pre oznamovateľov využívali zodpovedne.

Nahlásenie prípadu

Etický kódex správania

Etický kódex správania

Úctivá a kooperatívna spolupráca ako aj vedomé vnímanie sociálnej zodpovednosti tvoria základ pre náš dlhodobý podnikateľský úspech.

V spoločnosti thyssenkrupp má toto pochopenie už dlhú tradíciu. Rovnosť šancí a férovú odmenu v súlade s miestnymi normami považujeme za samozrejmosť. Odmeny a ďalšie plnenia, ku ktorým patria napríklad sociálne dávky, prinajmenšom v súlade s príslušnými národnými alebo miestnymi zákonnými normami s ohľadom na úroveň národných hospodárskych odvetví. Patria k nim napríklad dávky v oblasti podnikového dôchodkového poistenia alebo zdravotného poistenia.

Okrem toho sa spoločnosť thyssenkrupp rothe erde hlási k iniciatíve OSN Global Compact a zaviazala sa k „Zásadám všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov“ a k „Základným pracovným normám medzinárodnej organizácie práce (ILO)“.

Podstatné princípy a základné pravidlá našich činov ako aj nášho správania vo vzťahu k našim obchodným partnerom a verejnosti sú zhrnuté v etickom kódexe správania. Zamestnancom, manažérom a predstavenstvu poskytuje rovnako orientačný rámec k témam: Dodržiavanie práva a zákonov, zamedzenie konfliktov záujmov, férová konkurencia, predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia, ľudské práva a práva zamestnancov, spolupráca so zástupcami zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, trvalo udržateľná ochrana životného prostredia a klímy, dary, politické zastupovanie záujmov, vystupovanie a komunikácia na verejnosti, dôverné podnikové informácie/informácie od zasvätených, ochrana dát a bezpečnosť informácií, ochrana majetku spoločnosti.